SEKCJA ORGANIZACJI I KADR

 

Kierownik Sekcji

mgr Jolanta Zielińska

tel.: 34 344-99-83, 34 344-99-32

e-mail: oik@psse.czest.pl

 

ZADANIA

SEKCJI ORGANIZACJI I KADR

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

 

Sekcja Organizacji i Kadr realizuje zadania poprzez:

 • opracowywanie projektu statutu i regulaminów Powiatowej Stacji,
 • przygotowywanie projektów dokumentacji Powiatowej Stacji w celu dokonania wpisu zmian w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego,
 • nadzór nad aktualizacją rejestru obiektów będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • prowadzenie rejestrów zarządzeń wydanych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw nadanych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie rejestru poleceń służbowych i komunikatów,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania MZ - 45 z działalności kontrolno - represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • sporządzanie analiz statystycznych dot. działalności Powiatowej Stacji,
 • opracowywanie i aktualizacja danych na stronie internetowej Powiatowej Stacji.
 • prowadzenie ewidencji pracowników Powiatowej Stacji,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • ustalanie prawa do świadczeń przysługujących pracownikom w okresie zatrudnienia oraz w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • sporządzanie i terminowe wydawanie świadectw pracy,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkoleń pracowników oraz nowoprzyjętych pracowników,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją wprowadzonych zasad i procedur zabezpieczenia danych osobowych,
 • kontrola i nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków wpływających do Powiatowej Stacji,
 • sporządzanie analiz wykorzystania czasu pracy przez pracowników Powiatowej Stacji.