Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;

c) niezbędne do wykonania umowy/zlecenia;

d) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dane nie będą profilowane.

 

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie prowadzony jest monitoring wizyjny w związku z wykonywaniem zadania realizowanego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów w celu zapewnienia ochrony osób i mienia znajdującego się w budynku.

Dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, tj. maksymalnie przez okres 30 dni, od dnia zarejestrowania wizerunku.

Przekazane dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na prawa i obowiązki osób, których wizerunek został zarejestrowany.

Informujemy o przysługującym prawu do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych.