SEKCJA HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

 

Kierownik Sekcji

mgr Anna Nita

tel.: 34 344-99-46, 34 344-99-51

e-mail: hzzipu@psse.czest.pl

 

ZADANIA

SEKCJI HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku realizuje zadania poprzez:

  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
  • nadzór nad jakością zdrowotną żywności,
  • bieżący nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,
  • zatwierdzanie i rejestrowanie zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • podejmowanie działań dotyczących powiadamiania o niebezpiecznej żywności, o niebezpiecznych materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetykach w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i nieżywnościowych RASFF i RAPEX,
  • pobieranie próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu,
  • rozpatrywanie interwencji w sprawie jakości zdrowotnej środków spożywczych lub nieprawidłowości w procesie produkcji i obrocie żywnością.

 

Uwaga:

Druki do pobrania znajdą Państwo w zakładce „Poradnik Interesanta -> Formularze”:

Wzory dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność, podlegających urzędowej kontroli państwowej Inspekcji sanitarnej zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 730):

- wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.