SEKCJA HIGIENY PRACY

 

Kierownik Sekcji

mgr Dorota Jasiak

tel.: 34 344-99-75 ÷ 78

tel. w sprawie chorób zawodowych: 34 344-99-78

e-mail: hp@psse.czest.pl

 

ZADANIA

SEKCJI HIGIENY PRACY

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

 

Sekcja Higieny Pracy realizuje zadania poprzez:

  • nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, a zwłaszcza zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
  • nadzór nad utrzymaniem należytego stanu higienicznego zakładów pracy,
  • nadzór nad czynnikami rakotwórczymi w środowisku pracy ,
  • nadzór nad warunkami pracy pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych,
  • nadzór nad wprowadzonymi do obrotu prekursorami kategorii 2 i 3,
  • kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących warunków zdrowotnych środowiska pracy, w tym w zakresie utrzymywania stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia poniżej dopuszczalnych norm,
  • kontrolę przestrzegania przez pracodawców ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach szczególnie w zakresie klasyfikacji, oznakowania kart charakterystyki wprowadzanych do obrotu substancji i mieszanin niebezpiecznych,
  • kontrolę przestrzegania ustawy o produktach biobójczych,
  • kontrolę przestrzegania przepisów rozporządzenia w sprawie detergentów.

 

Uwaga:

Druki do pobrania znajdą Państwo w zakładce „Poradnik Interesanta -> Formularze”:

- karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech objętych zgłoszeniem,

- Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2004r. Dz. U. 280 poz. 2771),

- Informacje nt. oceny ryzyka zawodowego znajdują się w zakładce ”Poradnik Interesanta -> Informator”.