Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

mgr Krzysztof Krzemiński

tel.: 34 344-99-13

e-mail: lab-kier@psse.czest.pl

 

SEKCJA BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

 

Kierownik Sekcji

mgr Agnieszka Bik-Raj

tel.: 34 344-99-82

e-mail: l-hkis@psse.czest.pl

 

ZADANIA

SEKCJI BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

 

Sekcja Badań Środowiskowych realizuje zadania poprzez wykonywanie badań: wody, ścieków oraz czynników chemicznych i fizycznych w środowisku pracy.

 

BADANIA WODY:

 • przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z ujęć głębinowych,
 • ciepłej w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej (Legionella),
 • przeznaczonej do kąpieli i rekreacji (na pływalniach, w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli),
 • mineralnej, źródlanej i stołowej.

 

MIKROBIOLOGICZNE

Badania akredytowane:

 • liczba bakterii grupy coli metodą FM,
 • liczba bakterii Escherichia coli metodą FM,
 • liczba enterokoków kałowych metodą FM,
 • liczba Pseudomonas aeruginosa metodą FM,
 • liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) metodą FM,
 • ogólna liczba bakterii w 36 ± 2°C po 48h metodą posiewu wgłębnego,
 • ogólna liczba bakterii w 22 ± 2°C po 72h metodą posiewu wgłębnego,
 • ogólna liczba bakterii w 37 ± 1°C po 24h metodą posiewu wgłębnego,
 • liczba gronkowców koagulazododatnich metodą FM,
 • liczba bakterii z rodzaju Legionella metodą FM,
 • liczba bakterii grupy coli metodą Colilert-18,
 • liczba bakterii Escherichia coli metodą Colilert-18,
 • liczba enterokoków kałowych metodą Enterolert-E,
 • liczba Pseudomonas aeruginosa metodą Pseudalert.
 • liczba bakterii Escherichia coli metodą zminiaturyzowaną NPL.

 

FIZYKOCHEMICZNE I ORGANOLEPTYCZNE

Badania akredytowane:

 • barwa,
 • mętność,
 • stężenie jonów wodoru (pH),
 • przewodność,
 • smak,
 • zapach,
 • twardość ogólna,
 • jon amonowy,
 • azotyny,
 • azotany,
 • chlorki,
 • żelazo ogólne,
 • mangan,
 • chlor: wolny, ogólny, związany – metodą Nanocolor,
 • chlor: wolny, ogólny, związany – metodą Visocolor,
 • potencjał redox,
 • miedź,
 • kadm,
 • ołów,
 • nikiel,
 • chrom,
 • sód,
 • indeks nadmanganianowy (utlenialność).

 

BADANIA ŚCIEKÓW:

FIZYCZNE

Badania akredytowane:

 • zawiesiny.

 

Przyjmowanie próbek:

- poniedziałek i wtorek, w godzinach od 8:00 do godziny 10:00

Wydawanie pojemników na próbki:

- od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 11:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym:

- tel. 34 344 99 03

Faktury za badania oraz sprawozdania z badań wysyłane będą wyłącznie drogą elektroniczną, do odwołania.

 

BADANIA W ŚRODOWISKU PRACY

Badania akredytowane:

 • hałas słyszalny,
 • oświetlenie światłem elektrycznym.

 

Cennik badań

 

Zakres badań objętych akredytacją zawarty jest w Certyfikacie Nr AB 521 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji.